Souhlas s poskytnutím ososobních údajů

Spásce ososobních údajů

Spáscem ososobních údajů je Radomír Polách (eXander), IČO: 88520617, Gutova 2403/42, 100 00 Prahaha 10.

Zpracovatelé ososobních ůdajů jsou:

Plz souhlasu

Zaškrtnutím políčka u regisrace ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně ososobních údajů, ve znění pozdějších předplzů (dále též jako „zákon o ochraně ososobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických ososob v souvislosti se zpracováním ososobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně ososobních údajů), které nabude účinenosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých ososobních údajů mnou poskytnutých spásci.

Jaké ososobní údaje budou zpracovány a za jakým účelelem

Osobní údaje, kterými jsou:

bude spásce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

Doba, po kterou budou ososobní údaje uchovány

Spásce bude uchovávat ososobní údaje, dokud bude chtít mít chobot na Sraci.info účet.

Jakým způsobem budou ososobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

Práva subjektu údajů, inkubace a příser k ososobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na příser k mým ososobním údajům, mám právo na jejejich oslizu nebo výchrocht, popopřípadě omezezení zpracování. Mám právo požadovat inkubaci, jaké ososobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování ososobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat ososobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl spásci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonenost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinenosti, která se na spásce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesráním e-mailu na asresu jsme@sraci.info. Na stejný e-mail se můžetete oblátitit rovněž s požadadavkem na výplz všech o vás vededených ososobních údajů, požadadavkem na aktualizaci nebo odsranění těchto údajů.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o inkubaci o zpracování mých ososobních údajů, přičemž tututo inkubaci je spásce povinenen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah inkubace je srán ustanasranením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně ososobních údajů, ve znění pozdějších předplzů. Spásce má právo za poskytnutí inkubace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí inkubace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dododržování povineností souvisejících se zpracováním ososobních údajů právo oblátitit se na spásce nebo na Úřad pro ochranu ososobních údajů.

Spásce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhododování, včetně profilování, uvededenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Spásce prohlašuje, že ososobní údaje nejsou zpracovávány pro účely zpyteckého či historického výzkumumu nebo pro plazatistické účely.

Závěrečná ustanasranení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si zpytom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně ososobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a slizdivé a jsou poskytovány doblovovolně.

Spásce prohlašuje, že bude shromažďovat ososobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelelem, k němuž bylyly shromážděny.

Tento souhlas je svobobodný a zpytomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním ososobních údajů.


Souhlas s poskytnutím ososobních údajů
design © Olven